Home > Newtown Savings Bank > Nonaccrual 1- 4 Family Residential

Newtown Savings Bank, Nonaccrual 1- 4 Family Residential

2023-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,716,000495
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,191,000583
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$169,000215
Nonaccrual home equity lines of credit$356,000266
2023-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,557,000521
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,367,000514
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$141,000245
Nonaccrual home equity lines of credit$49,000657
2023-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$617,000941
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$447,0001,044
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$121,000258
Nonaccrual home equity lines of credit$49,000630
2023-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$718,000865
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$547,000928
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$122,000267
Nonaccrual home equity lines of credit$49,000632
2022-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,023,000676
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$872,000681
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$102,000278
Nonaccrual home equity lines of credit$49,000622
2022-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,340,000535
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,195,000531
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$81,000321
Nonaccrual home equity lines of credit$64,000564
2022-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,746,000446
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,502,000456
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$195,000194
Nonaccrual home equity lines of credit$49,000619
2022-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,685,000482
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,412,000498
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$199,000194
Nonaccrual home equity lines of credit$74,000558
2021-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$2,124,000413
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,836,000407
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$239,000191
Nonaccrual home equity lines of credit$49,000673
2021-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$2,517,000379
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,306,000360
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$211,000237
Nonaccrual home equity lines of credit$01,037
2021-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,065,000346
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,789,000323
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$175,000280
Nonaccrual home equity lines of credit$101,000553
2021-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,005,000290
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,661,000269
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$214,000263
Nonaccrual home equity lines of credit$130,000526
2020-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,612,000338
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,040,000341
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$258,000246
Nonaccrual home equity lines of credit$314,000337
2020-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,668,000344
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,122,000338
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$309,000216
Nonaccrual home equity lines of credit$237,000410
2020-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$5,899,000222
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$5,447,000208
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$215,000297
Nonaccrual home equity lines of credit$237,000423
2020-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,380,000339
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,992,000342
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$167,000362
Nonaccrual home equity lines of credit$221,000416
2019-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,868,000242
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$4,374,000229
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$125,000437
Nonaccrual home equity lines of credit$369,000298
2019-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,128,000361
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,799,000355
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$111,000480
Nonaccrual home equity lines of credit$218,000424
2019-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,744,000321
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,382,000299
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$212,000293
Nonaccrual home equity lines of credit$150,000519
2019-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,565,000339
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,012,000341
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$253,000270
Nonaccrual home equity lines of credit$300,000361
2018-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,069,000306
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,441,000303
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$191,000343
Nonaccrual home equity lines of credit$437,000288
2018-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,833,000331
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,178,000335
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$106,000546
Nonaccrual home equity lines of credit$549,000255
2018-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,562,000345
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,232,000317
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$73,000676
Nonaccrual home equity lines of credit$257,000393
2018-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$2,744,000461
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,382,000444
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$106,000582
Nonaccrual home equity lines of credit$256,000430
2017-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,991,000339
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,551,000309
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$125,000523
Nonaccrual home equity lines of credit$315,000378
2017-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,272,000309
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,511,000312
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$73,000742
Nonaccrual home equity lines of credit$688,000228
2017-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,907,000336
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,307,000339
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$18,0001,254
Nonaccrual home equity lines of credit$582,000264
2017-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,894,000350
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,388,000345
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,601
Nonaccrual home equity lines of credit$506,000294
2016-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$5,933,000246
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$5,015,000238
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$39,0001,060
Nonaccrual home equity lines of credit$879,000203
2016-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,080,000345
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,450,000343
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$76,000817
Nonaccrual home equity lines of credit$554,000278
2016-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,483,000321
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,764,000324
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$166,000514
Nonaccrual home equity lines of credit$553,000287
2016-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,637,000327
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$4,132,000308
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$168,000529
Nonaccrual home equity lines of credit$337,000421
2015-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,952,000308
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$4,506,000288
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$149,000581
Nonaccrual home equity lines of credit$297,000468
2015-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,386,000360
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$4,095,000319
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$57,0001,055
Nonaccrual home equity lines of credit$234,000542
2015-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,342,000499
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,078,000453
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$14,0001,659
Nonaccrual home equity lines of credit$250,000539
2015-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,914,000435
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,480,000417
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$181,000553
Nonaccrual home equity lines of credit$253,000554
2014-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,255,000538
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,735,000554
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$181,000577
Nonaccrual home equity lines of credit$339,000474
2014-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,223,000434
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,288,000461
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$388,000324
Nonaccrual home equity lines of credit$547,000345
2014-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,464,000417
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,378,000458
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$356,000361
Nonaccrual home equity lines of credit$730,000288
2014-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,589,000540
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,248,000742
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$439,000338
Nonaccrual home equity lines of credit$902,000256
2013-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$6,189,000342
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$4,946,000357
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$515,000294
Nonaccrual home equity lines of credit$728,000323
2013-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$7,454,000305
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$6,475,000291
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$509,000312
Nonaccrual home equity lines of credit$470,000458
2013-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$7,030,000340
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$5,314,000362
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$413,000429
Nonaccrual home equity lines of credit$1,303,000211
2013-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$9,329,000284
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$6,733,000308
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$655,000282
Nonaccrual home equity lines of credit$1,941,000166
2012-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$6,291,000415
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$5,194,000420
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$652,000287
Nonaccrual home equity lines of credit$445,000524
2012-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$12,098,000249
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$10,698,000233
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$782,000265
Nonaccrual home equity lines of credit$618,000437
2012-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$11,805,000275
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$10,531,000257
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$702,000297
Nonaccrual home equity lines of credit$572,000464
2012-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$13,162,000246
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$11,664,000233
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$738,000296
Nonaccrual home equity lines of credit$760,000388
2011-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$12,396,000271
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$10,790,000258
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$481,000461
Nonaccrual home equity lines of credit$1,125,000283
2011-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$12,603,000270
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$11,808,000239
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$388,000535
Nonaccrual home equity lines of credit$407,000629
2011-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$13,195,000263
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$12,404,000238
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$303,000673
Nonaccrual home equity lines of credit$488,000561
2011-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$11,044,000326
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$10,084,000299
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$298,000691
Nonaccrual home equity lines of credit$662,000447
2010-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$11,895,000309
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$10,617,000290
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$333,000642
Nonaccrual home equity lines of credit$945,000349
2010-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$10,029,000360
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$8,831,000336
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$252,000827
Nonaccrual home equity lines of credit$946,000343
2010-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$11,109,000312
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$9,996,000292
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$397,000567
Nonaccrual home equity lines of credit$716,000417
2010-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$14,088,000269
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$12,740,000253
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$578,000420
Nonaccrual home equity lines of credit$770,000387
2009-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$15,586,000241
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$14,089,000225
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$518,000439
Nonaccrual home equity lines of credit$979,000304
2009-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$14,536,000248
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$12,892,000237
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$442,000467
Nonaccrual home equity lines of credit$1,202,000239
2009-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$6,320,000449
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$5,208,000455
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$410,000505
Nonaccrual home equity lines of credit$702,000378
2009-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$5,538,000431
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$4,940,000416
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$351,000502
Nonaccrual home equity lines of credit$247,000670
2008-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,978,000479
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,525,000458
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$197,000656
Nonaccrual home equity lines of credit$256,000558
2008-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,008,000413
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,359,000406
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$230,000511
Nonaccrual home equity lines of credit$419,000362
2008-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,266,000325
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,867,000306
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,914
Nonaccrual home equity lines of credit$399,000349
2008-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$2,967,000394
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,660,000370
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,860
Nonaccrual home equity lines of credit$307,000368
2007-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$2,398,000404
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,096,000378
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$21,0001,342
Nonaccrual home equity lines of credit$281,000332
2007-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,555,000522
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,170,000564
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$21,0001,292
Nonaccrual home equity lines of credit$364,000253
2007-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$886,000806
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$450,0001,218
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$17,0001,292
Nonaccrual home equity lines of credit$419,000210
2007-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$758,000891
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$393,0001,297
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,661
Nonaccrual home equity lines of credit$365,000209
2006-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$331,0001,614
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$93,0002,785
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,602
Nonaccrual home equity lines of credit$238,000278
2006-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$430,0001,289
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$94,0002,748
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,576
Nonaccrual home equity lines of credit$336,000192
2006-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$478,0001,102
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$191,0001,893
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,526
Nonaccrual home equity lines of credit$287,000176
2006-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$306,0001,617
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$158,0002,170
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$65,000679
Nonaccrual home equity lines of credit$83,000430
2005-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$469,0001,178
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$321,0001,382
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$27,0001,062
Nonaccrual home equity lines of credit$121,000336
2005-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$475,0001,140
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$326,0001,317
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$68,000639
Nonaccrual home equity lines of credit$81,000413
2005-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$192,0002,141
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$163,0002,108
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$29,0001,003
Nonaccrual home equity lines of credit$0937
2005-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$479,0001,128
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$294,0001,463
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$29,0001,045
Nonaccrual home equity lines of credit$156,000228
2004-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$263,0001,840
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$234,0001,779
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$29,0001,053
Nonaccrual home equity lines of credit$0937
2004-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$322,0001,584
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$322,0001,382
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,719
Nonaccrual home equity lines of credit$0939
2004-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$415,0001,309
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$362,0001,282
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,731
Nonaccrual home equity lines of credit$53,000481
2004-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$462,0001,258
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$362,0001,336
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,775
Nonaccrual home equity lines of credit$100,000352
2003-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$442,0001,302
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$422,000886
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,575
Nonaccrual home equity lines of credit$20,000625
2003-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$880,000734
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$809,000477
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,573
Nonaccrual home equity lines of credit$71,000363
2003-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,020,000628
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$897,000426
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$20,0001,130
Nonaccrual home equity lines of credit$103,000303
2003-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$907,000715
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$860,000451
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,582
Nonaccrual home equity lines of credit$47,000465
2002-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,081,000592
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$984,000388
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$17,0001,206
Nonaccrual home equity lines of credit$80,000311
2001-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$762,000788
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$66,000358
2000-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,065,000515
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0748
1999-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$988,000557
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0755
1998-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,057,000604
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0788
1997-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,129,000644
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0835
1996-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$933,000853
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0741
1995-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$926,000890
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0732
1994-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,706,000565
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0743
1993-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,897,000641
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0772
1992-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,585,000797
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0832