Home > MUFG Union Bank > Nonaccrual 1- 4 Family Residential

MUFG Union Bank, Nonaccrual 1- 4 Family Residential

2023-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$143,820,00021
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$128,006,00016
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$450,00094
Nonaccrual home equity lines of credit$15,364,00022
2022-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$147,226,00020
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$131,807,00015
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$480,00086
Nonaccrual home equity lines of credit$14,939,00022
2022-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$129,572,00022
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$118,434,00016
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$272,000136
Nonaccrual home equity lines of credit$10,866,00027
2022-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$126,778,00022
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$113,462,00018
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$308,000127
Nonaccrual home equity lines of credit$13,008,00025
2022-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$138,530,00021
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$127,290,00016
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$210,000188
Nonaccrual home equity lines of credit$11,030,00028
2021-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$146,478,00019
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$134,244,00015
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$319,000142
Nonaccrual home equity lines of credit$11,915,00026
2021-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$134,182,00021
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$120,878,00020
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$233,000218
Nonaccrual home equity lines of credit$13,071,00027
2021-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$146,694,00021
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$130,273,00019
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$246,000217
Nonaccrual home equity lines of credit$16,175,00027
2021-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$158,730,00024
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$141,996,00020
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$201,000277
Nonaccrual home equity lines of credit$16,533,00028
2020-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$179,221,00021
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$161,029,00020
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$344,000199
Nonaccrual home equity lines of credit$17,848,00028
2020-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$188,613,00019
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$173,486,00017
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,216
Nonaccrual home equity lines of credit$15,127,00029
2020-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$202,083,00019
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$181,962,00015
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$187,000330
Nonaccrual home equity lines of credit$19,934,00026
2020-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$145,538,00021
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$126,451,00016
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$260,000260
Nonaccrual home equity lines of credit$18,827,00026
2019-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$136,143,00020
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$117,212,00015
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$34,000837
Nonaccrual home equity lines of credit$18,897,00025
2019-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$138,548,00021
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$120,877,00019
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$103,000506
Nonaccrual home equity lines of credit$17,568,00026
2019-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$136,736,00022
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$118,526,00022
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$109,000489
Nonaccrual home equity lines of credit$18,101,00026
2019-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$142,462,00023
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$123,371,00022
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$113,000492
Nonaccrual home equity lines of credit$18,978,00025
2018-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$137,854,00024
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$119,722,00023
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$151,000425
Nonaccrual home equity lines of credit$17,981,00026
2018-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$128,856,00025
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$109,719,00025
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$154,000426
Nonaccrual home equity lines of credit$18,983,00026
2018-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$120,522,00026
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$98,697,00026
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$120,000522
Nonaccrual home equity lines of credit$21,705,00026
2018-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$121,657,00027
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$100,093,00028
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$159,000445
Nonaccrual home equity lines of credit$21,405,00026
2017-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$124,499,00026
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$102,858,00026
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$155,000455
Nonaccrual home equity lines of credit$21,486,00025
2017-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$132,449,00025
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$110,092,00026
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$176,000425
Nonaccrual home equity lines of credit$22,181,00025
2017-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$137,122,00024
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$112,731,00027
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$238,000344
Nonaccrual home equity lines of credit$24,153,00025
2017-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$134,721,00028
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$109,936,00029
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$284,000308
Nonaccrual home equity lines of credit$24,501,00026
2016-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$198,685,00022
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$170,188,00021
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$572,000171
Nonaccrual home equity lines of credit$27,925,00027
2016-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$200,875,00022
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$171,482,00021
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$311,000294
Nonaccrual home equity lines of credit$29,082,00027
2016-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$208,164,00022
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$176,024,00021
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$368,000260
Nonaccrual home equity lines of credit$31,772,00026
2016-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$222,551,00022
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$185,137,00021
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$396,000253
Nonaccrual home equity lines of credit$37,018,00024
2015-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$230,324,00020
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$190,311,00020
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$327,000303
Nonaccrual home equity lines of credit$39,686,00023
2015-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$240,291,00022
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$202,609,00021
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$775,000146
Nonaccrual home equity lines of credit$36,907,00024
2015-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$252,871,00022
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$210,369,00023
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$742,000153
Nonaccrual home equity lines of credit$41,760,00025
2015-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$267,089,00022
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$221,658,00023
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,088,000118
Nonaccrual home equity lines of credit$44,343,00024
2014-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$278,295,00022
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$231,515,00024
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,194,000111
Nonaccrual home equity lines of credit$45,586,00023
2014-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$292,839,00023
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$239,411,00024
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$2,055,00073
Nonaccrual home equity lines of credit$51,373,00020
2014-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$296,978,00023
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$242,987,00026
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,166,000116
Nonaccrual home equity lines of credit$52,825,00020
2014-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$323,111,00023
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$265,684,00025
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,191,000125
Nonaccrual home equity lines of credit$56,236,00020
2013-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$342,250,00023
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$286,221,00025
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$491,000309
Nonaccrual home equity lines of credit$55,538,00020
2013-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$353,973,00023
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$295,456,00025
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$409,000391
Nonaccrual home equity lines of credit$58,108,00018
2013-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$378,090,00023
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$316,937,00025
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$624,000283
Nonaccrual home equity lines of credit$60,529,00017
2013-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$396,971,00027
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$326,367,00028
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,006,000174
Nonaccrual home equity lines of credit$69,598,00015
2012-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$374,442,00028
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$306,907,00027
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,183,000156
Nonaccrual home equity lines of credit$66,352,00016
2012-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$391,425,00025
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$326,461,00025
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,032,000203
Nonaccrual home equity lines of credit$63,932,00015
2012-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$351,191,00027
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$293,854,00026
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,352,000155
Nonaccrual home equity lines of credit$55,985,00016
2012-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$344,077,00025
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$302,252,00026
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,048,000216
Nonaccrual home equity lines of credit$40,777,00017
2011-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$328,695,00030
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$286,234,00029
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,287,000176
Nonaccrual home equity lines of credit$41,174,00017
2011-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$305,864,00033
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$261,228,00033
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,789,000135
Nonaccrual home equity lines of credit$42,847,00017
2011-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$292,064,00034
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$248,772,00034
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$2,545,00096
Nonaccrual home equity lines of credit$40,747,00017
2011-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$293,880,00035
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$256,514,00035
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$2,954,00088
Nonaccrual home equity lines of credit$34,412,00018
2010-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$298,647,00034
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$259,207,00035
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,306,000190
Nonaccrual home equity lines of credit$38,134,00019
2010-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$305,121,00032
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$257,717,00034
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,573,000179
Nonaccrual home equity lines of credit$45,831,00015
2010-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$271,869,00037
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$244,865,00037
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$2,145,000115
Nonaccrual home equity lines of credit$24,859,00023
2010-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$252,662,00041
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$226,513,00040
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$2,626,000101
Nonaccrual home equity lines of credit$23,523,00027
2009-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$227,964,00047
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$204,308,00044
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$3,562,00081
Nonaccrual home equity lines of credit$20,094,00033
2009-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$198,440,00052
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$173,676,00050
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$3,836,00073
Nonaccrual home equity lines of credit$20,928,00034
2009-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$170,343,00057
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$147,758,00056
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$3,387,00080
Nonaccrual home equity lines of credit$19,198,00034
2009-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$122,996,00063
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$101,625,00060
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$3,552,00069
Nonaccrual home equity lines of credit$17,819,00034
2008-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$2,738,000688
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,840
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$2,738,00078
Nonaccrual home equity lines of credit$01,660
2008-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,322,0001,086
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,658
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,322,000117
Nonaccrual home equity lines of credit$01,560
2008-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$828,0001,407
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,509
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$828,000154
Nonaccrual home equity lines of credit$01,511
2008-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$149,0003,189
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,431
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$149,000576
Nonaccrual home equity lines of credit$01,405
2007-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$153,0002,960
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,305
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$153,000519
Nonaccrual home equity lines of credit$01,340
2007-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$10,0004,451
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,158
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$10,0001,488
Nonaccrual home equity lines of credit$01,263
2007-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$333,0001,726
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,134
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$333,000231
Nonaccrual home equity lines of credit$01,216
2007-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$373,0001,577
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,142
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$373,000206
Nonaccrual home equity lines of credit$01,218
2006-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$169,0002,432
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,123
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$169,000363
Nonaccrual home equity lines of credit$01,177
2006-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$184,0002,285
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,095
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$184,000330
Nonaccrual home equity lines of credit$01,107
2006-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,428
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,051
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,526
Nonaccrual home equity lines of credit$01,034
2006-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,486
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,111
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,585
Nonaccrual home equity lines of credit$01,017
2005-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$8,0004,468
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,216
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$8,0001,430
Nonaccrual home equity lines of credit$01,015
2005-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$8,0004,475
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,237
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$8,0001,426
Nonaccrual home equity lines of credit$0995
2005-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$32,0003,914
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,0004,214
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$31,000968
Nonaccrual home equity lines of credit$0937
2005-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$34,0003,989
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,0004,295
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$31,0001,017
Nonaccrual home equity lines of credit$0942
2004-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,510,000369
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,477,000322
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$33,000997
Nonaccrual home equity lines of credit$0937
2004-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,519,000379
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,484,000328
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$35,000968
Nonaccrual home equity lines of credit$0939
2004-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$11,0004,537
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$11,0004,157
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,731
Nonaccrual home equity lines of credit$0902
2004-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$11,098,00085
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$13,0004,238
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$11,085,00011
Nonaccrual home equity lines of credit$0892
2003-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$11,100,00093
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$15,0003,668
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$11,085,0008
Nonaccrual home equity lines of credit$0784
2003-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$11,104,00092
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$17,0003,694
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$11,087,00010
Nonaccrual home equity lines of credit$0831
2003-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$11,108,00096
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$19,0003,583
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$11,089,00011
Nonaccrual home equity lines of credit$0845
2003-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$18,245,00066
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$22,0003,523
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$18,223,0006
Nonaccrual home equity lines of credit$0820
2002-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$18,249,00066
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$24,0003,442
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$18,225,0007
Nonaccrual home equity lines of credit$0791
2001-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$39,0004,008
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0817
2000-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$55,0003,420
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0748
1999-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$73,0003,228
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0755
1998-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$209,0002,030
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0788
1997-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,355,000569
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0835
1996-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$9,096,000126
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0741
1995-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$7,032,000158
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$2,469,00023
1994-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$11,163,000101
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$4,798,0008
1993-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$13,682,000107
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$3,059,00021
1992-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$6,728,000242
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$3,408,00019